Bottenvikens skärgård kommunsamverkan består av kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda.

Välkommen till Bottenvikens skärgård!

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam skärgårdsutveckling. De insatser som görs syftar till att tillgängliggöra kust- och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Detta görs bland annat genom investeringar i infrastruktur såsom eldstäder och bastuaggregat, skyltning och arbete med ökad tillgänglighet genom till exempel spångning. Genom att arbeta tillsammans skapas synergieffekter och samordningsvinster. Läs mer om vilka insatser som görs under fliken ”Skärgårdsutveckling”.

En gemensam regional utvecklingsstrategi ligger till grund för allt arbete. Inom strategins tre insatsområden Destinationsutveckling, Färdas & Kommunicera samt ” Bo & Bygga” finns målsättningar för utvecklingen i området Bottenvikens skärgård.

Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att samordna kommunala resurser och gemensamt utveckla Bottenvikens skärgård startade 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Strategin har varit vägledande för det utvecklingsarbete som bedrivits. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 2009.

Fram till 2012 genomfördes de gemensamma åtgärderna i projektform, därefter bedrivs grundverksamheten med kommunal finansiering. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks extern projektfinansiering. För mer information, se fliken ”Projekt”. Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. 2014 reviderades den gemensamma strategin och målsättningar för skärgårdsutvecklingen fram till 2020 sattes upp.

Den verksamhet som bedrivs i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att tillgängliggöra kust- och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Detta görs bland annat genom följande åtgärder:

Service/ infrastruktur

För att tillgängliggöra besöksmål längs kusten och i skärgården för olika målgrupper av besökare investerar Bottenvikens skärgård kommunsamverkan i infrastruktur som till exempel bastuaggregat till bastu öppna för allmänheten och eldstäder till omtyckta besöksmål för det rörliga friluftslivet. Ett arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet påbörjades 2015, och syftar till att skapa en ökad tillgänglighet på vissa platser i kust- och skärgårdsområdet för personer med funktionsnedsättning. Breddning av spänger och uppsättande av tillgänglighetsanpassade torrtoaletter är exempel på åtgärder för ökad tillgänglighet.

Skärgårdsinformation

Information om kusten och skärgården är viktig för att tillgängliggöra området för både kommuninvånare och besökare. Inom ramen för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetar kommunerna med skyltning, dels skyltning med övergripande information om området och dels platsspecifik skyltning som ger besökarna mer kunskap om olika platser och besöksmål.

En skärgårdsfolder har tagits fram för att ge besökare en överblick över fina besöksmål samt utbudet av service i form av boende, kommunikationer och aktiviteter i området. Foldern finns på svenska, engelska och finska och kan hämtas på områdets turistcenters. Länk till skärgårdsfoldern.

Kunskap i skärgårdsfrågor

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan verkar för att lyfta och belysa olika aktuella skärgårdsfrågor och därmed öka kunskapen om skärgårdsrelaterade frågor. Under 2017 har en temadag om muddring samt en Fartygsbefäl klass 8-utbildning anordnats. Tidigare har informationskvällar om den nya lagen om toatömning för fritidsbåtar anordnats. Regelbundet anordnas studiedagar med fokus på ökad kunskap om skärgården för områdets turistcenters.

Grundverksamheten i Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan finansieras med kommunala medel från de kommuner som ingår i samverkan. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks extern projektfinansiering. Nedan beskrivs pågående, genomförda och planerade projekt.

Pågående projekt

Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård
Syftet med projektet är att genom en satsning på utökade servicefunktioner skapa en ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens skärgård för lokalbefolkning och besökare. Servicefunktioner i form av exempelvis gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser, spångning etc. säkerställer att fler människor kan besöka skärgården på ett hållbart sätt, d.v.s. utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas. Projektet finansieras av Region Norrbotten, Region Västerbotten och Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

 

Basskyltning i Bottenvikens skärgård:
Projektet går ut på att ta fram ett 60-tal platsspecifika skyltar till besöksmål och platser i kust- och skärgårdsområdet. Skyltarna ska presentera lokal information om besöksmålet och viss generell information om området som helhet. 
Projektet delfinansieras av Landsbygdsprogrammet, Swedish Lapland Visitors Board och områdets lokala destinationsorganisationer. Skyltarna kommer att sättas upp under 2018.

Avslutade projekt

Bottenvikens skärgård utveckling:
Projektet omfattade större infrastrukturåtgärder för att öka tillgängligheten i skärgården. Bland annat genomfördes hamnförbättringar på Haparanda Sandskär, uthyrningsstugor på Renskär, muddring av Trollerisundet och Pite-Rönnskär och Bondökanalen i Piteå. Totalt omfattade projektet ca 74 miljoner kronor och delfinansierades av Regionalfonden med 36 miljoner kronor.

Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland:
Projektets mål och syfte var att stimulera företag till samverkan för att utveckla nya produkter som berikar upplevelsen av destinationen och ökar lönsamheten. Deltagarna i projektet var ett nätverk av 20 företag inom turism och slöjd/konsthantverk. Projektet finansierades av Leader Mare Boreale.

Boundless Bothnian Bay:
Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med målsättningen att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc. Projektet delfinansierades av Interreg IV A Nord.

Besöksmål

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna med gemensam skärgårdsutveckling. De insatser som görs syftar till att tillgängliggöra kust- och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. 

Vill du veta mer om Bottenvikens skärgård som besöksmål se www.bottenviken.se

Verksamheten i Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan beskrivs här i bilder.
I kommunerna längs Bottenviks-kusten finns stugor att hyra för övernattning och turbåtar som trafikerar skärgården. Inspireras till en skärgårdsupplevelse här.

Upplev en del av härliga Bottenvikens skärgård i nedanstående galleri!

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, vänligen kontakta:

Lisa Lundstedt, Samordnare
E-post: lisa.lundstedt@bottenvikensskargard.se
Telefon: 070-300 90 53

Om du har frågor som rör en specifik kommun, vänligen kontakta:

Allan Fjellvind, Haparanda kommun,
Epost: allan.fjellvind@haparanda.se 

Erkki Haarala, Kalix kommun,
Epost: erkki.haarala@kalix.se 

Ove Forsberg, Luleå kommun,
Epost: ove.forsberg@lulea.se 

Jenny Axelsson, Piteå kommun,
Epost: jenny.axelsson@pitea.se 

Ulrika Rönnlund, Skellefteå kommun,
Epost: ulrika.ronnlund@skelleftea.se