Projekt

Den verksamhet och de insatser som bedrivs inom ramen för Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan finansieras gemensamt av de fem kommunerna. För vissa specifika utvecklingsinsatser söks ytterligare medel för extern projektfinansiering.

Projekt med extern medfinansiering

LONA – Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård

Projektet är treårigt med start den 1 april 2022. Projektets syfte är att informera om skärgårdens natur- och kulturvärden, utveckla och testa ny teknik för en mer miljövänlig och hållbar dasshantering i känslig skärgårdsmiljö, skapa förbättrade möjligheter till friluftsliv för personer med rörelsehinder, erbjuda tätortsnära naturupplevelser skärgårdsmiljö samt skapa förbättrade möjligheter till rekreation och friluftsliv Bottenvikens kust och skärgård. Åtgärder som kommer att genomföras vid ett antal olika besöksmål är exempelvis anläggning av grillplatser, spångning, tillgänglighetsanpassning eller olika informationsinsatser och skyltning. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär till projektets genomförande.

Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård

Projektet genomfördes under 2021-2022 med anledning av att Bottenvikens skärgård kommunsamverkan planerar att genomföra större satsningar på infrastruktur och andra kapacitetshöjande åtgärder i området. Projektet syftar till att uppfylla långsiktiga mål om en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård, ett rikt friluftsliv, förbättrad folkhälsa, förbättrade förutsättningar för företag i besöksnäringen, minskade utsläpp till luft och vatten från båttrafik samt ett i övrigt hållbart nyttjande av skärgården. Projektet genomfördes med finansiellt stöd från Region Norrbotten och Region Västerbotten. Projektet avslutades den 31 mars 2022 och ska avrapporteras till regionerna senast i maj 2022.

Besöksmålsutveckling i Bottenviken skärgård

Projektet genomfördes under 2018 till 2020. Syftet med projektet var att genom satsningar på utökade servicefunktioner skapa ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens kust och skärgård för både lokalbefolkning och besökare. Servicefunktioner i form av exempelvis gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser och spångning möjliggör att fler människor kan besöka skärgården på ett hållbart sätt, d.v.s. utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas. Projektet finansierades med stöd av Region Norrbotten, Region Västerbotten. En slutrapport med beskrivning av projektets genomförande och resultat har tagits fram efter projektets avslut..

Basskyltning i Bottenvikens skärgård

Projektet genomfördes mellan 2017 till 2020. Syfte med projektet var att sprida information om och välkomna om olika platser i skärgården. I projektet togs 54 platsspecifika skyltar fram som sattes upp i kust- och skärgårdsområdet från Kataja i Haparanda skärgård ner till Lövsele-Noret i Skellefteå. Skyltarna innehåller information om besöksmålet och viss översiktlig information om området som helhet. Projektet finansierades med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Swedish Lapland Visitors Board, Heart of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå samt Visit Skellefteå. En slutrapport med beskrivning av projektets genomförande och resultat har tagits fram efter projektets avslut.

Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens skärgård

Projektet genomfördes mellan 2011 till 2014. Projektets syfte var att öka skärgårdens attraktionskraft och tillgänglighet så att kommunmedborgare och besökare har möjlighet att upptäcka och nyttja skärgården med hänsyn till och bevarande av natur- och kulturvärden, miljö och landskapsbild. Ett stort antal insatser genomfördes på ett flertal platser i skärgården Bland annat genomfördes hamnförbättringar på Haparanda Sandskär, uthyrningsstugor på Renskär, muddring av Trollerisundet och Pite-Rönnskär och Bondökanalen i Piteå. Totalt omfattade projektet drygt 65 miljoner kronor varav ca 34 miljoner kronor finansierades med stöd av Regionalfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket med flera. En beskrivning av projektet ingår i en rapport om samarbetet mellan 2006-2019.

Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland

Projektet genomfördes mellan 2012 till 2013. Projektets mål och syfte var att stimulera företag till samverkan för att utveckla nya produkter som berikar upplevelsen av destinationen och ökar lönsamheten. Deltagarna i projektet var ett nätverk av 20 företag inom turism och slöjd/konsthantverk. Projektet medfinansierades med stöd av Leader Mare Boreale. En beskrivning av projektet ingår i en rapport om samarbetet mellan 2006-2019.

Boundless Bothnian Bay

Projektet genomfördes mellan 2011 till 2014. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med målsättningen att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc. Projektet finansierades med stöd av Interreg IV A Nord. En beskrivning av projektet ingår i en rapport om samarbetet mellan 2006-2019.