Projekt

Den grundläggande verksamheten i Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan finansieras med kommunala medel från de fem kommuner som ingår i samverkansarbetet. För vissa specifika projekt och utvecklingsinsatser söks ytterligare medel via extern projektfinansiering. Nedan beskrivs pågående, genomförda och planerade projekt.

Pågående projekt

Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård
Syftet med projektet är att genom en satsning på utökade servicefunktioner skapa en ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens skärgård för lokalbefolkning och besökare. Servicefunktioner i form av exempelvis gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser, spångning etc. säkerställer att fler människor kan besöka skärgården på ett hållbart sätt, d.v.s. utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas. Projektet finansieras av Region Norrbotten, Region Västerbotten och Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. De sista insatserna kommer att göras under vår/sommar 2020. 

 

Avslutade projekt

Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens kust och skärgård:
Projektets syfte var att öka skärgårdens attraktionskraft och tillgänglighet så att kommunmedborgare och besökare har möjlighet att upptäcka och nyttja skärgården med hänsyn till och bevarande av natur- och kulturvärden, miljö och landskapsbild. Ett stort antal insatser genomfördes på ett flertal platser i skärgården Bland annat genomfördes hamnförbättringar på Haparanda Sandskär, uthyrningsstugor på Renskär, muddring av Trollerisundet och Pite-Rönnskär och Bondökanalen i Piteå. Totalt omfattade projektet drygt 65 miljoner kronor varav ca 34 miljoner kronor medfinansierades av Regionalfonden med flera. Projektet genomfördes mellan 2011 till 2014.

Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland: 
Projektets mål och syfte var att stimulera företag till samverkan för att utveckla nya produkter som berikar upplevelsen av destinationen och ökar lönsamheten. Deltagarna i projektet var ett nätverk av 20 företag inom turism och slöjd/konsthantverk. Projektet finansierades av Leader Mare Boreale. Projektet genomfördes mellan 2012 till 2013.

Boundless Bothnian Bay: 
Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med målsättningen att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc. Projektet delfinansierades av Interreg IV A Nord. Projektet genomfördes mellan 2011 till 2014.

Basskyltning i Bottenvikens skärgård: 
Syfte med projektet var att sprida information om och välkomna om olika platser i skärgården. I projektet togs 54 platsspecifika skyltar fram som satts upp i kust- och skärgårdsområdet från Kataja i Haparanda skärgård ner till Lövsele-Noret i Skellefteå. Skyltarna presenterar lokal information om besöksmålet och viss generell information om området som helhet. Projektet delfinansierades av Landsbygdsprogrammet, Swedish Lapland Visitors Board, Heart of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå samt Visit Skellefteå. Projektet genomfördes mellan 2017 till 2020. Slutrapport för projektet hittar du under fliken Samverkan.