Logotyp för Bottenvikens skärgård

Skärgårdsutveckling

Den verksamhet som bedrivs i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att tillgängliggöra kust-och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Detta görs bland annat genom följande åtgärder:

En hållbar utveckling

Ekologisk hållbarhet: Det är viktigt att de insatser som ska göras inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan tar hänsyn till ekosystemen och de naturvärden som finns i kust och skärgård. Att förebygga slitage, nedskräpning och sanitära olägenheter, underlätta ett mer hållbart båtliv samt göra insatser som inte förstör bevara viktiga lek- och uppväxtområden för exempelvis fisk är exempel på vad som kan komma i fråga.

Social hållbarhet: Bottenvikens kust och skärgård är till för alla oavsett ålder, etnicitet, kön och ekonomiska eller fysiska förutsättningar. Besöksmål tillgänglighetsanpassas, information om vad som finns i skärgården finns på flera språk och personer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att äga en båt eller stuga i skärgården kan ta turbåten ut till de kommunala uthyrningsstugorna.

Ekonomisk hållbarhet: En viktig del i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är att skapa förutsättningar för företag. Besöksnäringen gynnas av förbättrade angöringsmöjligheter och att uthyrningsstugor och olika former av fritidsaktiviteter skapar en efterfrågan att komma ut i skärgården.

Service och infrastruktur

För att tillgängliggöra besöksmål längs kusten och i skärgården för olika målgrupper av besökare investerar Bottenvikens skärgård kommunsamverkan i infrastruktur som till exempel bryggor på populära platser, bastuaggregat till bastu öppna för allmänheten och eldstäder till omtyckta besöksmål för det rörliga friluftslivet.

Ett arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet för personer med rörelsenedsättning syftar till att fler ska kunna njuta av vår fina kust och skärgård. Breddning av spänger och uppsättande av ramper och tillgänglighetsanpassade bastu och torrtoaletter är exempel på åtgärder för ökad tillgänglighet. Läs om vad som gjorts under fliken Samverkan.

Information om kust och skärgård

Information om kusten och skärgården är viktig för att tillgängliggöra området för både kommuninvånare och besökare. Inom ramen för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetar kommunerna med skyltning, dels skyltning med övergripande information om området och dels platsspecifik skyltning som ger besökarna mer kunskap om olika platser och besöksmål.

En skärgårdsguide har tagits fram för att ge besökare en överblick över fina besöksmål samt utbudet av aktiviteter i området. Foldern finns på svenska och engelska och kan hämtas på områdets turistcenters. Den går även att hitta på www.bottenviken.se.

Kunskap i skärgårdsfrågor

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan verkar för att lyfta och belysa olika aktuella skärgårdsfrågor och därmed öka kunskapen om skärgårdsrelaterade frågor. Informationsträffar och utbildningar har anordnat exempelvis temadag om muddring samt en Fartygsbefäl klass 8-utbildning. Tidigare har informationskvällar om den nya lagen om toatömning för fritidsbåtar anordnats. Regelbundet anordnas studiedagar med fokus på ökad kunskap om skärgården för områdets turistcenters.

Innehåll på sidan