Skärgårdsutveckling

Den verksamhet som bedrivs i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att tillgängliggöra kust-och skärgårdsområdet för kommuninvånare och besökare. Detta görs bland annat genom följande åtgärder:

Service och infrastruktur

För att tillgängliggöra besöksmål längs kusten och i skärgården för olika målgrupper av besökare investerar Bottenvikens skärgård kommunsamverkan i infrastruktur som till exempel bryggor på populära platser, bastuaggregat till bastu öppna för allmänheten och eldstäder till omtyckta besöksmål för det rörliga friluftslivet.

Ett arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet för personer med rörelsenedsättning syftar till att fler ska kunna njuta av vår fina kust och skärgård. Breddning av spänger och uppsättande av ramper och tillgänglighetsanpassade bastu och torrtoaletter är exempel på åtgärder för ökad tillgänglighet. Läs om vad som gjorts under fliken Samverkan.

Information om kust och skärgård

Information om kusten och skärgården är viktig för att tillgängliggöra området för både kommuninvånare och besökare. Inom ramen för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetar kommunerna med skyltning, dels skyltning med övergripande information om området och dels platsspecifik skyltning som ger besökarna mer kunskap om olika platser och besöksmål.

En skärgårdsfolder har tagits fram för att ge besökare en överblick över fina besöksmål samt utbudet av service i form av boende, kommunikationer och aktiviteter i området. Foldern finns på svenska, engelska och finska och kan hämtas på områdets turistcenters. Den går även att hitta på www.bottenviken.se.

Kunskap i skärgårdsfrågor

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan verkar för att lyfta och belysa olika aktuella skärgårdsfrågor och därmed öka kunskapen om skärgårdsrelaterade frågor. Informationsträffar och utbildningar har anordnat exempelvis temadag om muddring samt en Fartygsbefäl klass 8-utbildning. Tidigare har informationskvällar om den nya lagen om toatömning för fritidsbåtar anordnats. Regelbundet anordnas studiedagar med fokus på ökad kunskap om skärgården för områdets turistcenters.