Om Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Arbetet med att samordna kommunala resurser och gemensamt utveckla Bottenvikens kust och skärgård startade 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 2009. 2014 reviderades strategin och målsättningar för kust- och skärgårdsutvecklingen för perioden 2014 till 2020 sattes upp. Strategierna har varit utgångspunkt för det det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivits. 

Inledningsvis genomfördes de gemensamma insatserna i projektform men efter 2013 bedrivs verksamheten med kommunal basfinansiering. Denna används som egen insats för specifika utvecklingsinsatser i projekt med extern projektfinansiering. Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Luleå kommun är sedan 2019 huvudman för samarbetet.

Läs mer om vår verksamhet och vad som genomförts

Vad är Bottenvikens skärgård, en liten broschyr om kommunsamarbetet i vår kust och skärgård ( 2 sidor)

Gemensam skärgårdsutveckling 2019
Verksamhetsberättelse av de fem kommunernas gemensamma samverkansarbete under 2019 ( 2 sidor)

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2006 till 2019 – vad har genomförts och vad har uppnåtts?
En sammanställning och utvärdering av 15 års kommunsamverkan i kust och skärgård ( 29 sidor).

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2006-2019 – den korta versionen 
En snabbgenomgång av 15 års kommunsamverkan i kust och skärgård ( 2 sidor)

Basskyltning i Bottenvikens skärgård
Slutrapport av projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård 2017-2020 ( 27 sidor)